Đạm bình thường đã nặng mông rồi, giờ còn vướng giá dầu thì lên gì nổi