Chờ mãi mà nàng VNI vẫn chưa vượt nổi 1200 thì lấy đâu ra 1380 ?